Meddelande

Strukturprocessen

 

forvarvsprocessenNedan beskrivs översiktlig arbetsgången och de olika faserna i denna process.

Stegen är aldrig exakta i en process som denna. Ett förhandlingsläge kan uppstå i ett betydligt tidigare skede och olika analyser och avtalsskrivningar kan dra ut på tiden.

 

Marknadssituationen - Fas 1

Hot och möjligheter på den marknad en struktur avser.

 • Beskrivning av marknaden
 • Omvärldsbeskrivning
 • Potential, marknadspositionen
 • Övergripande genomgång av Marknadsplattformen.
 • Den egna företagsprofilen i förhållande till marknadsbilden
 • Affärsidé, målsättningar, strategier, policy, företagskultur
 • Marknadsposition, utveckling potential
 • Framtidsinriktning, expansionsplaner
 • Strategi för strategiska företagsförvärv och allianser
 • Produktutvecklings & varumärkesstrategistrategi
 • Nya marknadsplatser
 • Säljresurser/organisation/företagskulturer
 • Produktionsresurser/tillverkningskapacitet/nyinvesteringar
 • Hot/möjligheter
 • Styrka/svagheter
 • Övrigt.

 

Strukturstrategi - Sökprofil - Fas 2

 • Strategi för strategiska företagsförvärv och allianser
 • Hot/Möjligheter
 • Genomgång av Sökprofil enligt checklista
 • Genomgång av förvärvsprinciper och finansieringsfrågor
 • Övrigt.

Strukturprofil

Med en välutvecklad strategi blir strukturprofilen på tänkbara strukturkandidater mer strukturerad. En genomtänkt sökprofil för förvärv är första förutsättningen för att kunna bearbeta de "rätta" företag och för bästa resultat. TillväxtGruppens Checklistor kan möjliggöra en mer systematisk genomgång.

 

Kartläggning av tänkt strukturpartner - Fas 3

Identifiering av rätt förvärvs- strukturpartner

 • Marknadskartläggning av företag som motsvarar sökprofil för rätt strategisk strukturaffär
 • Presentation av företag i marknadskartläggningen och som TillväxtGruppen tidigare haft kontakt med och som kanske kan passa in i en ny struktur. Sammanställning/matris över produkter/marknad av kartlagda företag och företagsprofiler
 • Selektering av intressanta företag för bearbetning avseende förvärv och nya strukturer
 • Ev. ytterligare kompletterande information på dessa företag
 • Handlingsplan för kontakt med selekterade företag.

 

Företagskontakter - Förhandlingar - Fas 4

Varje förhandling är en ny situation, nya människor och förutsättningar. Förberedelserna, förstå och försöka att sätta sig in i en motparts situation, taktik och funderingar är avgörande för ett bra förhandlingsresultat

 • Investerarens/involverade parters namn utelämnas först enligt överenskommelse
 • TillväxtGruppen bearbetar de selekterade företagen och gör en grov presentation av strategin för dessa företag
 • Datainsamling/ytterligare information för dessa företag
 • Ägarens syn på sin framtid och ett tänkbart partnerkoncept
 • Ytterligare selektering av intressant företag
 • Sammanträffande med intressanta företag för vidare disk. om strukturkoncept,
 • Gemensamma visioner
 • Förhandlingar
 • Värderingsfrågor
 • Avtalskonstruktioner, ("letter of Intent").

 

Konsekvenser - Fas 5

Tänk efter före…

Integrationsanalyser och konsekvenser och effekter av en strukturlösning. Finns det logik i en fusion, gemensam målbild, målsättningar och synergier? Vilka kommer att ingå i en ny ledning? Hur behåller man medarbetarna? Om det blir aktuellt att anlita externa rådgivare med specialistkompetens inom ex skatter, juridik etc. sker detta separat.

 • Djupare företagsanalyser
 • Ev. ytterligare förutsättningslösa diskussioner om synergieffekter, långsiktiga målsättningar
 • Integrationsanalyser och konsekvenser av fusion/samgående
 • Genomgång av strukturprinciper och finansieringsfrågor
 • Köpeskillingskonstruktioner
 • Synergieffekter
 • Organisation, management. Human- & strukturkapitalet
 • Effekter/konsekvenser
 • Skatte- och juridiska spörsmål
 • Due diligence process omfattande bl.a. ekonomiska, finansiella, juridiska, human- & strukturkapitalet, marknad/kunder, företagskulturundersökningar
 • Affärsplaner
 • En integrationsplan för vad som skall ske efter ett övertagande och vad man vill uppnå bör redan före det slutgiltiga avtalet vara konkret dokumenterat.

 

Avslut - Integration - Fas 6

Ett framläggande av köpeavtal kan ofta ge upphov till nya förhandlingar. Slutförhandlingar och undertecknande av avtal bör eftersträvas inom rimlig tid.

 • Undertecknande Köpeavtal med bilagor
 • Rätt information till anställda, kunder, leverantör och övriga i företagets omvärld
 • Tillträde/samgående etc. formalia och handlingar till myndigheter mm. Bolagsstämmoprotokoll, generalfullmakter, styrelseändringar etc.
 • En integrationsprocess/integration kräver engagemang och handlingskraft och att kunna hantera kulturskillnader, olika ledningsstilar, maktstruktur mm.
 • Måluppfyllnad, undersökningar av olika slag

 

Själva genomförandet och integrationen vid en strukturaffär anses vara den kategori av problem som orsakar de flesta misslyckanden.

Nedan beskrivs översiktlig arbetsgången och de olika faserna i denna process. Stegen är aldrig exakta i en process som denna. Ett förhandlingsläge kan uppstå i ett betydligt tidigare skede och olika analyser och avtalsskrivningar kan dra ut på tiden.

 

 

Marknadssituationen - Fas 1

Hot och möjligheter på den marknad en struktur avser.

 • Beskrivning av marknaden
 • Omvärldsbeskrivning
 • Potential, marknadspositionen
 • Övergripande genomgång av Marknadsplattformen.

Den egna företagsprofilen i förhållande till marknadsbilden

 • Affärsidé, målsättningar, strategier, policy, företagskultur
 • Marknadsposition, utveckling potential
 • Framtidsinriktning, expansionsplaner
 • Strategi för strategiska företagsförvärv och allianser
 • Produktutvecklings & varumärkesstrategistrategi
 • Nya marknadsplatser
 • Säljresurser/organisation/företagskulturer
 • Produktionsresurser/tillverkningskapacitet/nyinvesteringar
 • Hot/möjligheter
 • Styrka/svagheter
 • Övrigt.

Strukturstrategi  - Sökprofil - Fas 2

 • Strategi för strategiska företagsförvärv och allianser
 • Hot/Möjligheter
 • Genomgång av Sökprofil enligt checklista
 • Genomgång av förvärvsprinciper och finansieringsfrågor
 • Övrigt.

Strukturprofil

Med en välutvecklad strategi blir strukturprofilen på tänkbara strukturkandidater mer strukturerad. En genomtänkt sökprofil för förvärv är första förutsättningen för att kunna bearbeta de "rätta" företag och för bästa resultat. TillväxtGruppens Checklistor kan möjliggöra en mer systematisk genomgång.

 

 

Kartläggning av tänkt strukturpartner - Fas 3

Identifiering av rätt förvärvs- strukturpartner

 • Marknadskartläggning av företag som motsvarar sökprofil för rätt strategisk strukturaffär
 • Presentation av företag i marknadskartläggningen och som TillväxtGruppen tidigare haft kontakt med och som kanske kan passa in i en ny struktur. Sammanställning/matris över produkter/marknad av kartlagda företag och företagsprofiler
 • Selektering av intressanta företag för bearbetning avseende förvärv och nya strukturer
 • Ev. ytterligare kompletterande information på dessa företag
 • Handlingsplan för kontakt med selekterade företag.

Företagskontakter - Förhandlingar - Fas 4

Varje förhandling är en ny situation, nya människor och förutsättningar. Förberedelserna, förstå och försöka att sätta sig in i en motparts situation, taktik och funderingar är avgörande för ett bra förhandlingsresultat

 • Investerarens/involverade parters namn utelämnas först enligt överenskommelse
 • TillväxtGruppen bearbetar de selekterade företagen och gör en grov presentation av strategin för dessa företag
 • Datainsamling/ytterligare information för dessa företag
 • Ägarens syn på sin framtid och ett tänkbart partnerkoncept
 • Ytterligare selektering av intressant företag
 • Sammanträffande med intressanta företag för vidare disk. om strukturkoncept,
 • Gemensamma visioner
 • Förhandlingar
 • Värderingsfrågor
 • Avtalskonstruktioner, ("letter of Intent").

Konsekvenser - Fas 5

Tänk efter före…

Integrationsanalyser och konsekvenser och effekter av en strukturlösning. Finns det logik i en fusion, gemensam målbild, målsättningar och synergier? Vilka kommer att ingå i en ny ledning? Hur behåller man medarbetarna? Om det blir aktuellt att anlita externa rådgivare med specialistkompetens inom ex skatter, juridik etc. sker detta separat.

 • Djupare företagsanalyser
 • Ev. ytterligare förutsättningslösa diskussioner om synergieffekter, långsiktiga målsättningar
 • Integrationsanalyser och konsekvenser av fusion/samgående
 • Genomgång av strukturprinciper och finansieringsfrågor
 • Köpeskillingskonstruktioner
 • Synergieffekter
 • Organisation, management. Human- & strukturkapitalet
 • Effekter/konsekvenser
 • Skatte- och juridiska spörsmål
 • Due diligence process omfattande bl.a. ekonomiska, finansiella, juridiska, human- & strukturkapitalet, marknad/kunder, företagskulturundersökningar
 • Affärsplaner
 • En integrationsplan för vad som skall ske efter ett övertagande och vad man vill uppnå bör redan före det slutgiltiga avtalet vara konkret dokumenterat.

Avslut - Integration - Fas 6

Ett framläggande av köpeavtal kan ofta ge upphov till nya förhandlingar. Slutförhandlingar och undertecknande av avtal bör eftersträvas inom rimlig tid.

 • Undertecknande Köpeavtal med bilagor
 • Rätt information till anställda, kunder, leverantör och övriga i företagets omvärld
 • Tillträde/samgående etc. formalia och handlingar till myndigheter mm. Bolagsstämmoprotokoll, generalfullmakter, styrelseändringar etc.
 • En integrationsprocess/integration kräver engagemang och handlingskraft och att kunna hantera kulturskillnader, olika ledningsstilar, maktstruktur mm.
 • Måluppfyllnad, undersökningar av olika slag
Själva genomförandet och integrationen vid en strukturaffär anses vara den kategori av problem som orsakar de flesta