Meddelande

Det är många frågeställningar

 

Det är många frågeställningar för Dig som är involverad i en strukturlösning?

En av de vanligen förekommande frågorna; vem skall driva processen, hur hanteras intern information, vilken information kan lämnas ut, affärshemligheter etc. Många företagsägare anser att sekretess är av avgörande betydelse för att släppa information om sitt livsverk och att personal, kunder, kreditgivare, leverantörer och övriga i företagets omvärld hålls utanför tills en strukturaffär är genomförd.

Egna frågeställningar om företaget kan vara väl så betungande. Här är några ex.

  • När kan det vara rätt tid att ingå ett samarbete?
  • Har vi förtroende för dem som skall driva och utveckla processen?
  • Vem är rätt partner?
  • Annan parts kompetens och möjligheter att medverka till att företagets fortlevnad och ta socialt ansvar för de anställda?
  • Vad blir kundernas och leverantörernas reaktion?
  • Vad är rätt värde på mitt företag i förhållande till övriga involverade parter?
  • Hur presenteras företaget på rätt sätt, vilken information skall lämnas ut?
  • Hur utformas hållbara avtal, juridiskt och skattetekniskt?
  • Vad blir kvar netto efter alla kostnader?
  • Vilket engagemang erfordras efter en genomförd strukturaffär?

Ett annat alternativ kan vara att först själv expandera genom strategiska företagsförvärv för att i nästa skede ingå i en strukturlösning eller någon annan ägarförändring.

TillväxtGruppen identifierar företag som kan ingå i en ny strukturaffär, fusion, allians eller partnerskap. Detta kan innebära att Ditt företag blir delägare i ett nytt moderbolag genom apportemission, att man säljer sina aktier eller skapar något partnerskap för att ingå i en ny struktur eller liknande.

Värdering vid strukturlösningar kan variera något från traditionella värderingsprinciper, då bildande av nytt moderbolag och andra hänsyn måste fattas mellan involverade parter. En marknadsnotering på någon lista kan kanske även bli aktuellt vid en större strukturaffär med olika "exit" för involverade parter.

För framgång inom strukturaffärer är det viktigt att parterna koncentrerar sig på sin kärnverksamhet och därmed anlita externa konsulter/specialister för analys och genomförande.