Meddelande

Strategiska tillväxtmål och medel

trad

Strukturen i svenskt näringsliv och ägandeförhållanden förändras ständigt. Tillväxt är en av de mest ledande företagsstrategierna för att förändra strukturer och för att uppnå t.ex. stordrifts- och skalfördelar, tränga in på nya marknader, stärka marknadspositionerna, riskspridning, stoppa konkurrenter, erfarenhetsfördelar och andra s.k. synergier – d.v.s. skapande av värdetillväxt.

Tillväxt kan också vara motiverad av en förbättrad strategisk positionering relativt konkurrenterna och branschutveckling, en ökad kontroll över resursberoenden och/eller imitaion av konkurretnernas beteende.

Tillväxt för att nå dessa mål kan dock genomföras med hjälp av olika medel. Traditionellt har företag fokuserat på "organisk tillväxt". Detta har kompletterats mer och mer av företagsförvärv och fusioner, där man köper sin tillväxt genom övertagande av existerande verksamheter. Att skaffa tillväxtkapital, genomföra ägarspridning/marknadsnoteringar eller avknoppningar av icke strategiska innehav för att koncentrera på viss verksamhet, kan vara andra medel för att uppnå tillväxtmålen.

tillvaxtmal

Det finns många anledningar till behov av kapital. Många företag befinner sig ofta i en fas då vidare expansion måste ske med externa medel. Att vända sig till kapitalmarknaden i detta skede kan ha många fördelar. Tillväxtföretag eller andra företag kan ha behov av tillväxtkapital för att bl.a. finansiera strategiska förvärv. Detta kan vara första steget på vägen mot en marknadsnotering i någon form eller enbart för att växa i en snabbare takt.För att säkerställa finansieringen under en tillväxtfas krävs ofta en plan för hur tillväxten skall hanteras. Därmed kan man mer kontrollerat och strukturerat genomföra anskaffning av kapital.

Utöver kapital är det väsentligt att definiera den profil som finansiären skall ha. Det kan vara väsentligt att både säkerställa kapital som kompetens.Det kan även finnas olika företagsskede för behov av kapital som ex. såddfinansiering - Kapital för entreprenörer/ uppfinnare för att komma igång. Expansionskapital - Tidig expansion med stor tillväxt som har behov av rörelsekapital och senare expansionsskedet för företag med kraftig tillväxt.

Rekonstruktionskapital - Företag i mognadsskedet och passerat tillväxtfasen och som kan behöva kapital för ex. rekonstruktion. Bridge finansiering - Tillväxtföretag som förväntas noteras inom snar framtid. Buyout finansiering - Kapital för uppköp eller utköp av företag. I princip har samtliga investerare eller finansiärer någon typ av Exit strategi. D.v.s. att sälja sin investering. De exit vägar som främst eftersträvas är en marknadsnotering eller att sälja av innehavet till en industriell köpare eller annat riskkapitalbolag.