Meddelande

Humankapitalanalys lika viktigt som finansiell analys

Mergers & Acquisitions - Artikel i Bilaga till DI - 2007-04-25 (text: Caroline Edgren)

Fler bolag bör inse vikten av att göra en ”human due diligence” – det vill säga en analys av humankapitalet – vid bolagsförvärv.


– Det är lika viktigt som att göra en finansiell granskning, menar Sten-Åke Wedberg – vd på TillväxtGruppen som sysslar med rådgivning och medverkan vid förvärv och fusioner.

 

Ungefär två av tre bolagsförvärv blir mindre lyckade. Oftast handlar det inte om en felaktigt genomförd due diligence, utan om att genomförandet och integrationen bolagen emellan gått snett – många gånger med anledning  av nytt ledarskap. 

Det kan handla om olika företagskulturer, till exempel om personalen på    ett entreprenörsdrivet företag får en ny vd med erfarenhet från förvaltardrivna företag kanske de inte känner igen sig i den nya andan. Det kan också handla om en typ av ledarstil som den nya vd:n inför och som personalen inte känner sig bekväm med.

Det ömvända kan även gälla om den gamla vd:n stannar kvar och hans ledarstil inte passar in i en ny köparstruktur.

Ny vd måste förstå situationen

– Ofta blir de anställda vid ett uppköpt bolag oroliga och undrar vad som ska hända med dem. Då är det viktigt att den nya vd:n förstår situationen och ger stöd genom att driva rätt frågor, berättar Sten-Åke Wedberg på TillväxtGruppen.

En ny vd måste också tydligt visa affärslogiken, måla upp visioner och målsättningar och kunna beskriva dem på ett förtjänstfullt sätt för ledningen och personalen.

– Övergripande handlar det om att ge organisationen ett tydligt ledarskap. Otydligt ledarskap skapar stress och oro bland personalen. Det gäller att motivera personalen på rätt sätt, så att alla värden som finns i bolaget kan leva kvar.

Konsulthjälp kan ge bra grund

För att undvika misslyckanden bör det köpande bolaget för att få en helhetsbild även fokusera på så kallad ”human due diligence”; analys av humankapitalet, med fokus på hur personalen mår, vilken stressnivå som finns och hur förändringsbenägna de är etc. Ju mer information det köpande företaget  kan få ut, desto lättare blir det att hantera situationen.

  

 – Men det finns helt klart svårigheter i att få fram den här viktiga informationen speciellt vid ägarledda bolag, säger Sten-Åke Wedberg. Ibland får köparen bara träffa VD, och det är inte säkert att han sitter på all information om humankapitalet. Därför är det bra att -om möjligt - att anlita konsulter som kan utföra analysen på ett tillfredsställande vis.

Allt fler bolag använder konsulter

Sten-Åke Wedberg ser en positiv utveckling inom området. Allt fler konsultföretag dyker upp, och allt fler säljande och köpande bolag väljer att anlita dem.

– Jag tror att vi just nu i Sverige är på gång med att hitta rätt former för den här typen av analys. Det råder inget tvivel om att behovet är stort.     I regel läggs stora summor på finansiell analys och avtals- och tillträdesvillkor och då blir det ett enormt bakslag när det sedan går fel. Särskilt om företaget ska utvecklas vidare i en ny företagsstruktur.

– Det läggs ner mycket tid på analys- och värderingsfrågor, men det är egentligen först efter tillträdet som bolaget står inför de stora frågorna. Inom TillväxtGruppen säger vi att vi gjort ett bra jobb när vi hjälpt till att sälja eller köpa ett företag som kan utvecklas vidare och få fortsatt värdetillväxt i en ny hemvist. Då känns det bra, avslutar Sten-Åke Wedberg.

Faktaruta:

TillväxtGruppen sysslar med rådgivning och aktiv medverkan vid förvärv och fusioner, strukturlösningar, ägarförändringar och andra tillväxtrelaterade uppdrag. Företaget jobbar i nätverk och skräddarsyr team för varje enskilt uppdrag. I teamen ingår ibland experter på ”human due diligence”.