Meddelande

Verksamhet

 

M&A TillväxtGruppen AB, startades upp i september 1997 av Lille-Bror Rylander och Sten-Åke Wedberg. Bolaget ägs idag till 100% indirekt av Sten-Åke Wedberg genom Förvaltnings AB Dubbelwe. verksamhetGrundarna baserade verksamheten på vardera mer än ca 25 års erfarenhet inom köp- och försäljning av företag.

Huvudidén vid etableringen var att hjälpa företag som vill expandera via strategiska företagsförvärv.

TillväxtGruppen har successivt utvecklats att även erbjuda fler tjänster inom M&A området. Genom vårt företagsnamn vill vi förtydliga och beskriva, att vi vill verka inom tillväxt frågor och att våra relationer med kunder skall åstadkomma bestående värdetillväxt. M&A står för tjänsterna inom mergers & acquisitions, fusioner/sammanslagningar och företagsförvärv.

TillväxtGruppen är idag ett oberoende "paraplybolag" för företag i samverkan med andra konsulter/ konsultbolag med kompetens inom M&A området och/eller branschspecialister. TillväxtGruppen erbjuder främst tillväxtföretag och dess ägare rådgivning, projektledning och förmedling i samband med företagsköp, strukturaffärer, omstruktureringar, fusioner/allianser och företagsöverlåtelser för medelstora och större företag. Vi kan även via samarbetspartner medverka vid ägarspridning och kapitalanskaffning, private placement för onoterade företag genom riktade erbjudande till såväl institutioner, investerare och andra finansiella aktörer.

Arbetet med att förbereda och genomföra förvärv/strukturlösningar och försäljningar av företag är ofta en komplicerad och tidsödande process som tar stora resurser i anspråk hos såväl köpare som säljare. Vi värdesätter därför att få komma in så tidigt som möjligt i processen, genomföra analyser, marknadsbearbetning, utvärdera potentiella kandidater och medverka vid konsekvens- och känslighetsanalyser och därmed se till att det blir "rätt" avslut.

Vi är ständigt under en utvecklingsfas och f.n. är vi ett antal samverkande konsulter involverade i vårt tjänsteutbud i Sverige. För att etablera en nordisk bas, har vi bl.a. ett etablerat och framgångsrikt samarbete med ett finskt mäklar företag.