Meddelande

Värdering - framtiden avgör oftast!

 

Vid värdering är det inte så mycket substansvärdet, det vill säga värdet av tillgångarna som är intressant utan snarare den framtida avkastningen som bestämmer priset. Köparen/Investeraren söker kanske nuvärdet av framtida överskott som netto kan tillfalla dem.

Olika investeringsteorier kan tillämpas. Ofta beräknar man för fåmansbolag schablonmässigt bolagets uthålliga resultat före skatt per år och multiplicerat med en multipel, som väljs med hänsyn till risksituationen och förräntningskrav. För större företag tillämpas oftast någon typ av kassaflödesmodeller.

Den uthålliga vinstnivån är beroende av företagets framtid bl.a. baserat på om företagets affärsidé är bärkraftig, efterfrågan på produkter och tjänster, personalens kompetens, branschutveckling, marknadspotential, kundsituationen, konkurrens, hot och möjligheter, immateriella tillgångar/rättigheter etc. (bl.a. det s.k. intellektuella kapitalet; human- och strukturkapitalet).

Ett alternativ till fast pris kan vara villkorad tilläggsköpeskilling, som innebär att köparen betalar fast grundköpeskilling vid tillträdet samt tilläggsköpeskilling baserat på företagets framtida resultatnivå.

vardering