Meddelande

Överlåtelseprocessen

 

Nedan beskrivs översiktligt arbetsgången och de olika faserna i denna överlåtelseprocess.

Stegen är aldrig exakta i en process som denna. Ett förhandlingsläge kan uppstå betydligt tidigare och olika analyser och avtalsskrivningar kan dra ut på tiden.

 

overlateseprocess

  

Nulägesanalys - Fas 1 

 • Företagsbesök. Allmän genomgång av uppdraget och en gemensamt framtagen tidsplan Faktainsamling och genomgång/analys av nuläget för företagets verksamhet, styrka/svagheter, hot/ möjligheter, etc. enligt olika checklistor. Baserat på ovan genomgång kan en köparprofil och olika köparkategorier utkristalliseras och fastställas. En köparprofil kan bl.a. omfatta följande; Bolag med grunddata, ägarstrukturen, affärsidé, visioner, policy, långsiktiga målsättningar, affärsområden, verksamhetsinriktningar, tjänster/produkter, kundinriktning, produktion, kapacitet etc., human- & strukturkapitalet/organisation/anställda/ management, ekonomisk ställning, omsättnings- och resultatutveckling, finansiell förmåga, etc., ägare/VD och deras syn på framtid och tillväxt genom företagsförvärv, vad en köpare skall kunna tillföra ditt företag. 

  

Företagsbeskrivning - Fas 2

 • Sammanställning av information om företaget i en företagsbeskrivning/sales memorandum. En köpare baserar sitt förvärvsbeslut på en föreställning om hur förtaget ser ut och tjänar sina pengar. Därför är det viktigt att det finns sammanställt en beskrivning, som ger en korrekt bild av verksamheten såsom; basuppgifter, bokslut, eko. redovisning, budget, nyckeltal, avtal/kontrakt, lånevillkor, ev. utvecklingsprojekt, affärsidé, efterfrågan på produkter och tjänster, human- & strukturkapitalet/personalens kompetens, branschutveckling, marknadspotential, kundsituationen, konkurrens, hot & möjligheter etc. Denna beskrivning överlämnas först baserat på vilken sekretess som gäller.
 • Företagsprissättning/värdering. Bedömning av företagets värde teoretiskt. Olika köparkategorier kan ha olika syn på Bolagens värde och vad man är beredd att betala. Syftet med ett förvärv kan variera stort, från att tränga in på nya marknader till rent "levebröd".
 • Övergripande genomgång av skattekonsekvenser för olika typer av överlåtelser mm.
 • Idéskiss om överlåtelse- och köpeskillingskonstruktioner.

 

Företagssökningar/Marknadskartläggning - Fas 3 

 • TillväxtGruppen genomför en marknadskartläggning av tänkta köpare/intressenter baserat på kravprofil och på kriterier för köparkategorier, för att finna "rätt köpare". Information hämtas från olika databaser såväl extern som med de företag som TillväxtGruppen redan har kontakt med, som kan passa in i kravprofilen och köparkategorierna. Denna kartläggning kan vara den mest väsentliga och tidskrävande, då denna har avgörande betydelse för slutresultatet för att finna rätt köpare.

  

Företagskontakter - Fas 4

 • Marknadsbearbetning av företag bl.a. vad som framkommit under fasen marknadskartläggning och  av TillväxtGruppen registrerade köpare, bearbetning av rådgivargrupper m.m.  I TillväxtGruppens register finns ett stort antal köpare vilka uttryckt intresse att förvärva företag i specifika branscher. TillväxtGruppens kontaktar bl.a. egna registrerade köpare, säljbrev till utvalda köparkategorier, bearbetning av rådgivargrupper. I ett inledande skede kan Säljaren vara anonym om så önskas.
 • Företagspresentation av köparkontakter och deras intentioner med ett köp.
 • Olika sekretessgrader kan gälla. Beslut om detta görs före kontaktfasen. Ex. Företagsbeskrivning & namn lämnas ut först efter ett godkännande från Ägaren. Sekretessavtal kan avkrävas av en köpare.
 • Sammanträde med utvalda köpare för initiala diskussioner för presentation under den sekretess som krävs. Köparens intentioner med ett förvärv och syn på framtidsmöjligheterna, hur hantera personal, leverantörer, kunder etc. Köparens kompetens och möjligheter att trygga bolagets fortlevnad mm.

  

Förhandlingar/konstruktioner – Fas 5

 • Förhandlingar. Det är viktigt att förhandlingar leder till resultat inom rimlig tid, bl.a. på grund av risken för läckor och informationsproblem. Förhandlingsproblem kan uppstå om köparen är ett storbolag, (som gjort en mängd tidigare förvärv) och Säljaren är ett familjeföretag som står inför helt obekanta problem. En känslig fråga är prisfrågan. Det finns inte någon fast norm för prissättning av ett företag. I allmänhet tillämpas för mindre företag avkastningsvärdering i kombination med substansvärdering eller andra investeringsteorier, som ex. kassaflödesmodeller för större företag. Förutom de teoretiska modellerna lägger köparen i regel stor vikt även in de framtida möjligheterna för företaget avseende affärsidé, produkterna och tjänsterna, immateriella tillgångar (human- och strukturkapitalet) samt Säljarens motiv till att sälja sitt företag m.m.

  

Konsekvenser – Analyser – Due diligence - Fas 6

 • Köpeskillingskonstruktioner, Konsekvenser mm.
 • Vad innebär en överlåtelse för Bolaget och Ägaren? Hur blir skattesituationen för ägaren/företaget vid en aktieaffär kontra en inkråmsöverlåtelse? Vilket engagemang erfordras för dig som Säljare? Hur påverkas kunder, leverantörer, bank och övriga i bolagets omvärld? Kan köparen trygga anställningen för de anställda? Har Köparen möjlighet att ytterligare göra investeringar i verksamheten om så erfordras? Frågorna är många, men väl så viktig att genomföra vid en konsekvensanalys. Extern expertis kan vid behov anlitas.
 • Due diligence process genomförs av köpare/investerare. Omfattningen av en DD processen kan vara olika helt beroende på köparens och det säljande företagets situation Avtalsutformning,

  

Letter of Intent. Avslut - Integration - Fas 7

 • Avtalsutformning. Ett framläggande av köpeavtal kan ofta ge upphov till nya förhandlingar. "Slutförhandlingar och undertecknande av avtal bör eftersträvas inom rimlig tid.
 • Tillträdet/formalia, överlåtelsehandlingar som avtal med bilagor, bolagsstämmoprotokoll mm. Olika typer av överlåtelser kräver specifika formalia.
 • Berörda handlingar till myndigheter.
 • Rätt information till anställda, kunder, leverantör och övriga i företagets omvärld.
 • Integrationsprocess.