Meddelande

Förvärvsprocessen

 

En förvärvsprocess kan byggas upp enligt nedan "trappsteg", för att systematiskt komma till rätt avslut och integration. Stegen är aldrig exakta i verkligheten, men de möjliggör en mer systematisk överblick.

Men företagsförvärv är trots allt en process mellan människor med skilda värdeskalor och mål. Människor och motivationer kan ibland vara viktigare att förstå än ekonomiska nyckeltal, produktionsmetoder, lagervärden etc. trots att alla delar måste stämma. TillväxtGruppens checklistor kan möjliggöra en mer systematisk genomgång.

forvarvsprocessen2

  

Förvärvs- & Tillväxtstrategier - Fas 1

För att finna bästa förvärvsstrategier och rätt företagskontakter, kan denna process starta upp med en övergripande nulägesanalys som bl.a. kan omfatta;

 • Nuvarande affärsidé, målsättningar, strategier, policy, företagskultur
 • Marknads- & långsiktsplaner, affärsplaner, visioner, beskrivning av verksamheten
 • Marknadsbedömning, utveckling, potential, branschstruktur/konstellationer
 • Human- & strukturkapitalet, Organisationsschema, med förteckning över nyckelpersoner/management, kompetens
 • Sortiment, varugrupper, produktinformation, tjänster, specifikt tjänsteutbud
 • Egna varumärken/agenturer, utvecklingsprojekt
 • Viktiga kunder/kundstruktur/kundgrupper/försäljning till kund, riskspridning
 • Konkurrenter, styrka/svagheter, marknadsposition
 • Marknadsföring, aktiviteter/annonsering etc.
 • Styrka/svagheter, Hot/möjligheter

Baserat på ovan analys kan olika förvärvskriterier/sökprofil och/eller scenarier om nya affärsområden utkristalliseras. Genomgång av alternativa inriktningar inom nuvarande affärsidéer. Olika Checklistor kan även ligga till grund för denna analys.

Sökprofil

En genomtänkt sökprofil för ett förvärv är första förutsättningen för att TillväxtGruppen skall kunna bearbeta "rätt företag” och snabbare och effektivare nå resultat. Nedan beskrivs övergripande vissa kriterier, som bör genomgås tillsammans med en Köpare. En grov sökprofil på tänkbara förvärvskandidater;

 • Företagstyp, belägenhet, allmänna företagsfakta etc.
 • Affärsidé, policy, visioner, verksamhetsinriktning, affärsområden
 • Bransch
 • Sortiment/varugrupper/tjänster
 • Marknadspositionen
 • Organisation/ledning/management/kompetens/antal anställda
 • Företagskultur
 • Kundinriktning
 • Fastighet, produktionsresurser
 • Ekonomisk ställning, finansiellt, nyckeltal
 • Omsättningsstorlek
 • Belägenhet

  

Marknadskartläggningar - Fas 2

Själva kartläggningen av företag kan vara den mest tidskrävande fasen, men vilket också kan borga för och bättre säkerställa att få kontakt med rätt företag att förvärva.

 • Marknadskartläggning av företag enl. sökprofil. Kartläggning görs via div. register, databaser etc. och TillväxtGruppens egna register med uppgifter på företag som ev. vill sälja inom sökt område
 • Redovisning av samtliga svar presenteras med grunddata enligt grov sökprofil
 • Selektering av intressanta företag för bearbetning avseende förvärvsdiskussioner

  

Företagskontakter - Fas 3

TillväxtGruppen kommer baserat på marknadskartläggningen kontakta företag för Köparens räkning. Nedan beskrivs översiktligt arbetsgången i denna fas. Stegen är aldrig exakta i en process som denna, ett förhandlingsläge kan uppstå betydligt tidigare än beräknat.

 • Kontakt med företag som Köparen prioriterat
 • TillväxtGruppen bearbetar företagen
 • Köparens namn avslöjas först efter överenskommelse med Köparen
 • Datainsamling av dessa företag enligt sökprofil samt ytterligare kompletterande information såsom årsredovisningar, koncernförhållanden, management, allm. företagsfakta, finanser mm.
 • Säljarens syn på sin framtid och en tänkbar försäljning, ev. prisidéer om sådan finns
 • Selektering av intressanta företag
 • Sammanträffande med företagen för initiala diskussioner och presentation av parterna
 • Företagsanalyser av intressanta företag

  

Förhandlingar - Konstruktioner - Fas 4

Varje förhandling är en ny situation, nya människor och förutsättningar. Förberedelserna samt förstå och försöka sätta sig in i en säljares situation, taktik och funderingar är avgörande för förhandlingsresultatet. (kroppsspråket, säljsignaler m.m.). Förhandlingar som drar ut på tiden har ofta en tendens att rinna ut i sanden. Vilka köpeskillingskonstruktioner skall förhandlas fram, inkråm kontra aktieaffär, rörlig tilläggsköpeskilling mm.

Det är viktigt att förhandlingar leder till resultat inom rimlig tid, bl.a. på grund av risken för läckor och informationsproblem. Förhandlingsproblem kan uppstå om det inte finns balans mellan Säljarens och Köparens intressen. En känslig fråga är prisfrågan. Det finns inte någon fast norm för prissättning av ett företag. I allmänhet tillämpas för mindre företag avkastningsvärdering i kombination med substansvärdering eller andra investeringsteorier, som ex. kassaflödesmodeller för större företag.

Förutom de teoretiska modellerna bör man som Köpare lägga stor vikt även i de framtida möjligheterna för företaget avseende affärsidé, marknadspotential, kundsituationen, produkterna och tjänsterna ekonomiska bidrag, immateriella tillgångar (human- & strukturkapitalet) samt säljarens motiv till att sälja sitt företag m.m.

 • Val av företag för ytterligare möte och förhandlingar
 • Köpeskillingskonstruktioner
 • Analyser/konsekvenser vid ett förvärv, för att vara väl förberedd vid förhandlingsbordet
 • Ytterligare selektering av intressanta företag
 • Sammanträffande med företagen för initiala diskussioner och presentation
 • Företagsanalyser av intressanta företag
 • Avtalskonstruktioner, ("letter of Intent")

  

Konsekvenser - Analyser - Fas 5

Vad innebär ett förvärv för Köparen? Hur blir skattesituationen vid olika överlåtelse? Vilket engagemang erfordras för en Köpare? Finns det risk att Säljaren inte lever upp till sina intentioner? Hur påverkas kunder, leverantörer, bank och övriga i bolagets omvärld? Vad gäller för de anställda? Har jag som Köparen möjlighet att ytterligare göra investeringar i bolaget om så erfordras? Frågorna är många, men väl så viktig att genomföra vid en konsekvensanalys.

 • Ev. ytterligare diskussioner med företag om synergieffekter, långsiktiga mål och visioner
 • Övergripande integrationsanalyser och konsekvenser och effekter av ett förvärv
 • Due diligence process, ekonomisk/finansiell, juridisk, human/strukturkapital, marknad/kunder
 • TillväxtGruppen kan medverka som projektledare vid en ev. Due Diligence process, dock ligger ansvarsfrågan hos en Köpare
 • Företagskulturundersökning
 • En integrationsplan för vad som skall ske efter ett övertagande och vad man vill uppnå bör redan före det slutgiltiga avtalet vara konkret dokumenterat

  

Avslut - Integration - Fas 6

Ett framläggande av köpeavtal kan ofta ge upphov till nya förhandlingar. Slutförhandlingar och undertecknande av avtal bör eftersträvas inom rimlig tid.

 • Avtalsutformning
 • Formalia och berörda handlingar till myndigheter
 • Rätt information till anställda, kunder, leverantör och övriga i företagets omvärld
 • Tillträde (formalia, handlingar tillmyndigheter mm)
 • Integration kräver engagemang och handlingskraft och att kunna hantera kulturskillnader, olika ledningsstilar, maktstruktur mm.
 • Uppföljning av integrationsprocessen, analyser, medarbetarundersökningar etc.